Informatyk

Niektóre dane ogłoszenia mogą być ukryte. Zarejestruj się za darmo, aby zobaczyć pełną zawartość.

Dodane przez:

Zdjęcie GazetaPraca.pl

GazetaPraca.pl

Firma

Data utworzenia: 2019-03-18

Ogłoszenie w: Warszawa

Kogo szukamy do pracy

Kogo szukamy?


wymiar etatu: 1
liczba stanowisk pracy: 1
miejsce wykonywania pracy: Warszawa


Główne obowiązki:

 • nadzorowanie bieżącej eksploatacji systemów informatycznych, w tym przeprowadzanie analizy błędów i niezgodności w działaniu aplikacji oraz proponowanie rozwiązań zaistniałych problemów;
 • współpraca z wykonawcami systemu lub wykonawcami innych prac zamawianych przez Prokuraturę Krajową w ramach utrzymania systemów informatycznych, w tym ocena wykonanych prac wraz z rozliczaniem wykonawców ze świadczonych usług oraz zgłaszanie do wykonawcy systemu błędów i reklamacji;
 • udział w odbiorze i wdrażaniu nowych wersji aplikacji oraz monitorowanie i analiza działania systemu będącego w utrzymaniu, w tym pod kątem parametrów eksploatacyjnych aplikacji zdefiniowanych w umowach OLA i SLA, sygnalizowanie odchyleń, wykonywanie cyklicznych procedur eksploatacyjnych i konserwacyjnych aplikacji, formułowanie wniosków i zaleceń; zarządzanie wersjami aplikacji;
 • pełnienie roli drugiej linii wsparcia dla użytkowników systemu z jednostek organizacyjnych prokuratury;
 • udział w opracowywaniu założeń systemów, analizie wymagań biznesowych;
 • tworzenie i wprowadzanie procedur wdrożeniowych i eksploatacyjnych dla nowopowstałych aplikacji i stałe doskonalenie istniejących procedur, ustalanie standardów niezbędnych do spełnienia dla przyjęcia usług IT oraz stałe monitorowanie i analiza parametrów aplikacji;
 • wykonywanie zadań projektowych i wdrożeniowych, w tym opracowywanie i przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Prokuratury Krajowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na systemy informatyczne oraz inne usługi związane z utrzymaniem systemów, a następnie współpraca z tymi komórkami w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego;
 • wsparcie prac analitycznych realizowanych przez dostawców oraz jednostki organizacyjne Prokuratury Krajowej w celu przygotowania projektów technicznych systemów IT oraz specyfikowania zmian w tych systemach;
 • projektowanie i uzgadnianie nowych funkcjonalności systemu, projektowanie interface'ów użytkownika;
 • weryfikacja, uzupełnianie i utrzymanie dokumentacji systemu, instrukcji administrowania i użytkowania systemu, w tym także modelowanie zmian w systemach na poziomie dokumentacji analitycznej;
 • analiza incydentów i wsparcie w ich rozwiązywaniu;
 • współpraca z administratorami infrastruktury techniczno – systemowej (ITS).

Kwalifikacje wymagane dla stanowiska informatyka:

 • wykształcenie wyższe: studia I lub II stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki.

Wymagania niezbędne do wykonywania ww. obowiązków:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka;
 • 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu bieżącej eksploatacji systemów informatycznych;
 • doświadczenie w zakresie obsługi procesów związanych ze zgłaszaniem błędów (incydentów) aplikacji;
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, samodzielność zbierania informacji oraz rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość projektowania i budowy aplikacji z systemami baz danych;
 • doświadczenie w zakresie projektowania systemów;
 • doświadczenie w projektowaniu interfejsu użytkownika;
 • znajomość systemów zarządzania projektami informatycznymi oraz umożliwiającymi śledzenie błędów/zagadnień związanych z projektem;
 • znajomość systemów kontroli wersji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie);
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wzory oświadczeń dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do:  dnia 1 kwietnia 2019 r.
na adres:

Prokuratura Krajowa
Biuro Kadr
ul. Rakowiecka 26/30
02 – 528 Warszawa

z podaniem na kopercie: konkurs nr PK IX K 1111.6.2019 na stanowisko informatyka w Biurze Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Krajowej.

Inne informacje:

 • Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 598.