Informatyk

Niektóre dane ogłoszenia mogą być ukryte. Zarejestruj się za darmo, aby zobaczyć pełną zawartość.

Dodane przez:

Zdjęcie GazetaPraca.pl

GazetaPraca.pl

Firma

Data utworzenia: 2019-09-27

Ogłoszenie w: Warszawa

Kogo szukamy do pracy

Kogo szukamy?Prokurator Krajowy zgodnie z art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) ogłasza konkurs
na stanowisko informatyka w Prokuraturze Krajowej. 

 • Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

wymiar etatu: 1
liczba stanowisk pracy: 1
miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • administrowanie i utrzymanie serwerów pracujących w środowisku MS Windows (środowisko Active Directory);
 • administrowanie i utrzymanie serwerów rozwiązania telekonferencyjnego Microsoft Skype for Business;
 • obsługa zgłoszeń i realizacja czynności związanych z eksploatacją systemów
 • i urządzeń informatycznych oraz wsparciem użytkowników systemów
 • w Prokuraturze Krajowej zgodnie z przyjętymi w tym zakresie procedurami (I linia wsparcia);
 • instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
 • monitorowanie pracy systemów, diagnostyka i usuwanie problemów w bieżącym funkcjonowaniu środowiska informatycznego;
 • opracowywanie i weryfikacja dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań przetargowych, definiowanie wymagań, opracowanie analiz oraz udział w pracach komisji przetargowej w celu zapewnienia terminowej i profesjonalnej realizacji powierzonych projektów i zadań. 

Wykształcenie:

 • wyższe: studia I lub II stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka;
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze informatyki;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • doświadczenie w zakresie administrowania: domeną Active Directory, systemami operacyjnymi Microsoft Windows Server, rozwiązaniem Microsoft Skype for Business;
 • posiadanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do realizacji zadań ujętych w opisie stanowiska; umiejętność analizy i definiowania wymagań;
 • umiejętności: współpracy, argumentowania, zorientowania na osiąganie celów, samodzielności i inicjatywy, analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • dyspozycyjność tj. gotowość do pracy poza regulaminowymi godzinami pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone specjalistyczne szkolenia z zakresu technologii Microsoft.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
 • kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 15 października 2019 r. na adres:

Prokuratura Krajowa
Biuro Kadr
ul. Rakowiecka 26/30
02 – 528 Warszawa

 z podaniem na kopercie: konkurs nr PK IX K 1111.17.2019 na stanowisko informatyka w Biurze Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Krajowej.

Inne informacje: 

 • Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 598.