Informatyk

Niektóre dane ogłoszenia mogą być ukryte. Zarejestruj się za darmo, aby zobaczyć pełną zawartość.

Dodane przez:

Zdjęcie GazetaPraca.pl

GazetaPraca.pl

Firma

Data utworzenia: 2019-10-03

Ogłoszenie w: Warszawa

Kogo szukamy do pracy

Kogo szukamy?Prokurator Krajowy zgodnie z art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018r., poz. 577) ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO INFORMATYKA 

w Wydziale do Spraw Analizy Kryminalnej
w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.

 • Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

wymiar etatu: 1
liczba stanowisk pracy:
miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • badanie oraz zabezpieczanie materiału dowodowego na potrzeby postępowań prowadzonych w Prokuraturze Krajowej, Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK oraz powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 • pozyskiwanie, ekstrakcja i analiza danych znajdujących się na komputerach, urządzeniach mobilnych i nośnikach wymienialnych (w tym m.in.  wykonywanie kopii binarnych; analiza artefaktów, rejestrów systemowych, komunikatorów internetowych, logów, historii przeglądanych stron, plików cookies, zawartości pamięci podręcznej cache, podłączanych do systemu dysków USB, plików baz danych aplikacji; odczytywanie danych z programów pocztowych; ujawnianie danych ukrytych; odzyskiwanie danych skasowanych; wyszukiwanie plików szyfrowanych; wykrywanie fałszywych typów plików);
 • sporządzenie sprawozdań i raportów dokumentujących wyniki przeprowadzonych analiz cyfrowych nośników danych;
 • testowanie nowych rozwiązań softwarowych i sprzętowych z obszaru informatyki śledczej;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu informatyki śledczej dla pracowników prokuratury;
 • wiedza merytoryczna i umiejętności niezbędne do realizacji zadań ujętych w opisie stanowiska;
 • ciągła aktualizacja wiedzy oraz gotowość do pracy poza godzinami regulaminowymi. 

Wykształcenie:

 • wyższe: studia I lub II stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z analizą cyfrowych nośników danych;
 • doświadczenie w obsłudze co najmniej jednego programu z zakresu informatyki śledczej (np. Belkasoft Evidence Center, EnCase Forensic, X-Ways Forensics);
 • znajomość technik, rozwiązań, narzędzi softwarowych i sprzętowych stosowanych w informatyce śledczej;
 • doskonała znajomość systemów operacyjnych, ich budowy i zasad działania;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej i artykułów z obszaru informatyki śledczej. 

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu informatyki śledczej lub cyberbezpieczeństwa;
 • certyfikat w zakresie informatyki śledczej (CFCE, ACE, CCFE, CCE), odzyskiwania danych (CDRP), analizy urządzeń mobilnych (CMFF), analizy systemu Windows i jego artefaktów (GCFE);
 • znajomość zasad i procedur dotyczących zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby postępowania karnego, cywilnego oraz administracyjnego (zabezpieczanie danych w systemie statycznym /działającym);
 • posiadanie obecnie lub w przeszłości uprawnień biegłego sądowego z zakresu informatyki;
 • znajomość języka skryptowego Python, Powershell;
 • doświadczenie w administrowaniu bazami danych typu MSSQL, PostgreSQL lub MySQL;
 • doświadczenie w inżynierii wstecznej oprogramowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do:  dnia 22 października 2019 r.
na adres:

Prokuratura Krajowa
Biuro Kadr
ul. Rakowiecka 26/30
02 – 528 Warszawa

z podaniem na kopercie konkurs nr PK IX K 1111. 27.2018 na stanowisko informatyka w Wydziale do Spraw Analizy Kryminalnej w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej

Inne informacje: 

 • Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 956.

Klauzula informacyjna:

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Krajowa informuje, że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Krajowa z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 26/30, 02 – 528 Warszawa tel. 22 12 51 471, e mail. biuro.podawcze@pk.gov.pl.

 2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Boryczka e mail. iod@pk.gov.pl.

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.

 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego lub zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zawarcia w dokumentach danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa – wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.

 6. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 2. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.