Regulamin

DEFINICJE

Itfind - Serwis internetowy umieszczony pod adresem https://itfind.pl, należący do firmy 2make Damian Pawłowski, NIP: 9482615956.

Usługi – Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez serwis Itfind na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Użytkownik - Osoba fizyczna, która korzysta z Usług oferowanych przez Itfind w ramach serwisu zamieszczonego pod adresem https://itfind.pl poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej.

Profil - Istniejące w bazie danych informacje, potwierdzające fakt bycia użytkownikiem serwisu Itfind. Informacje przechowywane w bazie danych to m.in dobrowolnie podane dane osobowe użytkownika wymagane do korzystania z Usług świadczonych przez Itfind. Dostęp do Profilu następuje po prawidłowym zalogowaniu się do serwisu poprzez podanie emaila podanego przy rejestracji, oraz hasła.

Administrator - Osoba fizyczna, odpowiedzialna za prowadzenie serwisu Itfind, oraz wsparcie techniczne dla Użytkowników. Administrator ma wgląd i możliwość edycji danych zebranych w bazie danych.

Regulamin - Niniejszy regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego itfind.pl, uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Itfind.

§ 2. Itfind jest serwisem społecznościowo-ogłoszeniowym, umożliwiającym swoim Użytkownikom promowanie swoich Profili w serwisie Itfind, publikowanie informacji na swój temat, oraz innych danych świadczonych przez Usługi.

§ 3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług w ramach serwisu Itfind.

§ 4. Użytkownik zakładając profil w serwisie Itfind potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§ 5. Usługi świadczone są zgodnie z Regulaminem.

§ 6. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

ZAWARCIE UMOWY

§ 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego umieszczonego pod adresem https://itfind.pl/register.

§ 2. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza podanie wymaganych danych, kliknięcie przycisku "Zarejestruj", oraz kliknięcie linka aktywacyjnego wysłanego na podany przy rejestracji adres email. Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a. Podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym.

b. Nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

§ 3. Adres email jest powiązany z Profilem, stanowi wymaganą formę identyfikacji Użytkownika, oraz będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

§4. Użytkownik może usunąć swój profil wysyłając wyraźną informację o usunięcie Profilu na adres mailowy: kontakt@itfind.pl

§ 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnione informację na swoim Profilu, oraz treści udostępniane poprzez Usługi.

§ 6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7. Itfind  zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe przez Administratora.

§ 8. Dostęp do większości Usług serwisu Itfind jest darmowy.

§ 9.  Itfind zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych Usług.

§ 10. Użytkownik płaci za Usługi płatne z których chce dobrowolnie korzystać.

§ 11.Itfind zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Usług i działania serwisu Itfind.

§ 12. Usługi w serwisie Itfind o których mowa w §8. to m.in:

a. Rejestracja i założenie Profilu Użytkownika.

b. Edycja swoich danych osobowych podanych w Profilu.

c. Logowanie się do serwisu Itfind.

e. Podgląd statystyk w panelu zarządzania.

f. Przeglądanie i wyszukiwanie innych Profili Użytkowników.

g. Przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń dodanych przez Użytkowników.

h. Dodanie zdjęcia reprezentującego Profil użytkownika.

h. Kontakt z Administratorem.

III WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1. Do korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis Itfind Użytkownik musi posiadać:

a. Sprawne połączenie z internetem przez kompatybilne urządzenie.

b. Przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na wyżej wymienionym urządzeniu dokumentów HTML.

§ 2. Itfind zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet.

§ 3. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się działań mogących negatywnie wpłynąć na serwis Itfind lub Użytkowników, Itfind zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu takiego Użytkownika lub edycji jego Profilu.

§ 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich praw autorskich.

§ 5. Zdjęcie reprezentujące Profil Użytkownika powinno ukazywać jego osobę w sposób umożliwiający jego rozpoznanie lub w przypadku Profilu założonego jako firma wizerunek firmy lub logotyp.

§ 6. Użytkownik udziela Itfind prawo do wysyłania wiadomości na jego email(skrzynkę pocztową).

§ 7. Dane użytkownika są informacjami  jawnymi dla osób posiadających Profil w serwisie Itfind. Osoby niezarejestrowane widzą tylko niektóre części danych Użytkownika.

§ 8. Nawiązując do §2. dane Użytkowników są dostępne dla osób korzystających z sieci internet, oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§9. Itfind zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych aplikacji, co może spowodować utrudnienia bądź przerwy w korzystaniu z Usług, lub do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie, bez powiadomienia.

§ 10. Ceny Usług wyrażone są w złotych polskich.

§ 11. Użytkownik pozwala na wysyłanie mu wiadomości i informacji, w tym informacji reklamowych na jego email przez Itfind, oraz innych Użytkowników.

§ 12. Itfind zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych Usług znajdujących bez uprzedzenia.

§ 13. Faktura jest wystawiana wyłącznie na żądanie Użytkownika, wysłane na email kontaktowy Itfind umieszczony pod adresem https://itfind.pl/contact.

§ 14. Użytkownik poprzez umieszczenie danych i wizerunku w serwisie Itfind wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w Itfind kampanii promocyjnych np. promowanie nowo dodanych Użytkowników.

§ 15. Itfind nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę informacji umieszczanych w serwisie Itfind przez Użytkownika

§ 16. Itfind nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania serwisu Itfind w całości albo w części.

§ 17. Itfind nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu serwisu Itfind.

§ 18. W przypadku otrzymania przez Itfind urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Itfind nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za powstałe szkody.

§ 19. Wszelkie płatności za Usługi świadczone są przez serwis transferuj.pl.

§ 20. Użytkownik zmieniając standardowe dane przy płatności w serwisie Itfind odpowiada za niepowodzenie transakcji.

§ 21. Użytkownik może zerwać umowę w dowolnej chwili poprzez wysłanie wyraźnej informacji o zerwaniu umowy na adres mailowy: kontakt@itfind.pl.

§ 22. Użytkownik zrywając umowę nie ponosi żadnych kosztów, a jego Profil zostaje usunięty.

§ 23. Użytkownik zrywając umowę oświadcza, że nie przysługują mu żadne roszczenia względem serwisu Itfind.

§ 24. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług na adres mailowy kontakt@itfind.pl.

§ 25. Reklamacje rozpatruje Administrator.

a. Użytkownik dostanie odpowiedź dotyczącą reklamacji na podany przez niego w serwisie Itfind adres email.

b. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu siedmiu dni roboczych.

c. Itfind zastrzega sobie prawo do ingerencji w Profil Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Profilu lub serwisu Itfind.

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SERWIS ITFIND

§ 1. Ogłoszenie kupione przez Użytkownika zostanie wyświetlone na określoną ilość dni w zależności od kupionego przez użytkownika rodzaju ogłoszenia.

§ 2. Czas wyświetlenia ogłoszenia zostanie liczony od momentu przyjęcia płatności od Użytkownika.

§ 3. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji treści ogłoszenia o którym mowa w § 1.

§ 4. Konto premium kupione przez Użytkownika zostanie nadane na określoną ilość dni w zależności od kupionego przez użytkownika rodzaju owej usługi.

§ 5. Czas trwania konta premium Użytkownika zostanie liczony od momentu przyjęcia płatności od Użytkownika.

§ 6. Profil Użytkownika posiadającego konto premium zostanie wyróżnione wizualnie oraz będzie promowane w wyszukiwarce i opcjonalnie w wybranych kategoriach. Ogłoszenia Użytkownika konta premium zostaną automatycznie wyróżnione wizualnie i promowane w wyszukiwarce.

§ 7. Odświeżenie/Podbicie ogłoszenia kupione przez Użytkownika zostanie aktywowane po przyjęciu płatności od Użytkownika.

§ 8. Odświeżone ogłoszenie o którym mowa w § 7. po aktywacji pojawi się w pierwszych wynikach wyszukiwarki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 września 2015r.

§ 2. Itfind ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i powiadomienia. Zmiany te wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie serwisu umieszczonego pod adresem https://itfind.pl/statute.

§ 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu email, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Itfind dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników serwisu Itfind. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przetwarzanie danych

Dane zbierane przez Itfind są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją bazy danych Itfind, oraz w celach świadczenia konkretnych Usług. Itfind zbiera dane przesyłane przez Użytkownika w celu uzupełnienia swojego Profilu (np. Imię, nazwisko, email), oraz dane takie jak adres IP, które umożliwiają odpowiednie zabezpieczenie np. w przypadku prób włamania się na cudzy Profil.

Itfind umożliwia zbieranie danych statystycznych systemowi Google Analytics - pozwala to nam na lepsze działanie naszej aplikacji.

Przechowywanie danych

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

Itfind używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) co zapewnia lepszą ochronę danych Użytkownika oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego Profilu przez osoby trzecie.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji, oraz w większości przypadków usunięcia. Użytkownik usuwając swój Profil usuwa wszystkie dane związane ze swoją aktywnością w serwisie Itfind.

Podanie większości danych jest dobrowolne. Niektóre dane osobowe (np. email, nazwisko) są wymagane aby prawidłowo korzystać z Usług świadczonych przez Itfind.  

Itfind zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom maili z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie Itfind. Itfind może wysyłać maile o charakterze komercyjnym i inne treści o charakterze informacji handlowej.

Ciasteczka (cookies)

Ciasteczka to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do prawidłowego działania serwisu Itfind. Pliki cookies są niezbędne do korzystania ze wszystkich Usług w naszym serwisie.

Użytkownik może wyłączyć ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na prawidłowe działanie serwisu Itfind.

Więcej informacji na temat ciasteczek: http://wszystkoociasteczkach.pl/